Zmeny v subjektoch a obsahu obchodno-právnych záväzkov v právnom poriadku Slovenskej republiky

Daniel Jakubovič

Abstrakt

Uvedený článek je z hraničnej problematiky fi­nančného a obchodného práva - ak totiž hovoríme o subjektech práva finančného trhu (banky, poisťov­ne, obchodníci s cennými papiermi, správcovské spo­lečnosti a pod.), v mnohých prípadoch nastávajú sku­tečnosti, ktoré odóvodňujú zmeny nielen v subjektech vzniknutých záväzkov, ale aj v ich obsahu. Prejdeme teraz preto in media res k podstate veci.

Bibliografická citace

JAKUBOVIČ, Daniel. Zmeny v subjektoch a obsahu obchodno-právnych záväzkov v právnom poriadku Slovenskej republiky. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2005, č. 3, s. 260-275. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7668

Plný Text: