Zmeny v subjektoch a obsahu obchodno-právnych záväzkov v právnom poriadku Slovenskej republiky

Roč.13,č.3(2005)

Abstrakt
Uvedený článek je z hraničnej problematiky fi­nančného a obchodného práva - ak totiž hovoríme o subjektech práva finančného trhu (banky, poisťov­ne, obchodníci s cennými papiermi, správcovské spo­lečnosti a pod.), v mnohých prípadoch nastávajú sku­tečnosti, ktoré odóvodňujú zmeny nielen v subjektech vzniknutých záväzkov, ale aj v ich obsahu. Prejdeme teraz preto in media res k podstate veci.

Stránky:
260–275
Metriky

330

Views

588

PDF views