Slovenské rozhodcovské konanie a medzinárodné rozhodcovské pravidlá

Katarína Chovancová

Abstrakt

Rozhodcovské konanie je v slovenskom právnom poriadku upravené zákonom č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní. Porovnávajúc predmetnú sloven­skú právnu úpravu a v medzinárodnej obchodnej praxi snáď najčastejšie využívané medzinárodné rozhod­covské pravidlá UNCITRAL a medzinárodné rozhod­covské pravidlá ICC, je možné len skonštatovať, že uvedené úpravy majú veĺa spoločných aj rozdielnych prvkov. Najlepším spósobom upozornenia na uvedené spoločné prvky a rozdiely je hĺadanie podobnej alebo totožnej úpravy, rovnako ako aj hĺadanie zásadných rozdielov v predmetných právnych úpravách.

Bibliografická citace

CHOVANCOVÁ, Katarína. Slovenské rozhodcovské konanie a medzinárodné rozhodcovské pravidlá. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2005, č. 4, s. 399-401. [cit. 2020-07-10]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7655

Plný Text: