Školní díla

Ivo Telec

Abstrakt

V současné české právní a vzdělávací praxi je po­ měrně diskutovanou věcí téma školních děl. Rozuměno školních děl autorských, čili literárních, jiných umělec­kých nebo vědeckých. V tomto příspěvku se pokouším odpovědět na některé, poměrně často kladené, práv­ní otázky.
Odpovědi pojímám tak, aby byly pokud možno bezprostředně prakticky využitelné pro vysoké ško­ly. Pomíjím proto zejména obecné otázky znaků au­torských děl, jakož i jiné obecnosti. Svůj přístup zjednodušuji tak, že abstrahuji od jiných nežli vyso­kých škol.

Bibliografická citace

TELEC, Ivo. Školní díla. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2005, č. 4, s. 363-366. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7646

Plný Text: