Problematika nedaňových příjmů obcí

Roč.13,č.4(2005)

Abstrakt
Zamyslíme-li se nad otázkou, která strana rozpoč­tu obce je důležitější, zda příjmy či výdaje, je na první pohled zřejmé, že příjmy jsou určujícím faktorem pro výši výdajů. Každá obec může utratit pouze tolik pe­něz, kolik jich má, ale naproti tomu však je také nutno respektovat, že obce v našem státě plní některé neza­stupitelné funkce, které jsou důležité nejen pro jejich místní obyvatelstvo, ale také pro celou společnost. Aby je - alespoň v obecné rovině - mohly zabezpečovat i finančně, musí k tomu mít potřebnou úroveň svých příjmů. Z toho vyplývá, že celková úroveň příjmů se musí v obecné rovině přizpůsobovat celkovým výda­jům. V úvahách o tom, kolik příjmů má mít obec ke splnění úkolů, které od nich společnost očekává, je dů­ležitá její míra soběstačnosti navazující na strukturu její příjmové stránky rozpočtu.

Stránky:
352–358
Metriky

429

Views

211

PDF views