Asimilace nebo integrace?

Dalibor Jílek

Abstrakt

Jakoby záměrem příspěvku bylo podněcování konečné volby mezi dvěma situacemi, kdy jedna si­tuace zcela vylučuje přítomnost druhé. V takové vol­bě tkví vyhrocená rozepře. Příspěvek ovšem nesleduje předešlý záměr kritického vylučování. Nýbrž jeho mo­tiv se spíše upíná k vymezování (nikoli objevování) významu asimilace a integrace v několika analytic­kých úrovních, a sice na vzdálenějším pozadí Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin, jež byla při­jata v Radě Evropy před deseti lety. Obvyklost význa­mu je ovšem nejistá, tak jako jeho objektivita. Třeba­ že se do jeho vymezování zapojí lidská zkušenost co­by mimojazyková skutečnost nebo jazyková pravidla. I konsensuální vymezení významu nedospívá ke koneč­né anebo věčné objektivitě.

Bibliografická citace

JÍLEK, Dalibor. Asimilace nebo integrace? Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2005, č. 4, s. 336-339. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7642

Plný Text: