Mezinárodní konference doktorandů obchodního práva

Josef Šilhán

Abstrakt

Jak se již stalo dobrou tradicí, uspořádala Katedra obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy uni­verzity ke konci roku na půdě domovské fakulty vědec­kou konferenci doktorandů obchodního práva. Letošní (již čtvrtý) ročník se opět věnoval tématu velmi aktu­álnímu a podnětnému, totiž "Ekonomickým souvislos­tem právní úpravy a jejího výkladu". Vzhledem ke své­mu obecnějšímu dosahu a také schopnosti postihnout moderní, především ekonomizující tendence v přístu­pu k právu a jeho interpretaci a aplikaci, a vtáhnout do předmětu zkoumání také komunikaci mezi právem a neprávními disciplínami, poskytovalo zvolené zadání tématu bohaté příležitosti k zajímavým a inspirujícím příspěvkům nejen z oblasti obchodního práva.

Bibliografická citace

ŠILHÁN, Josef. Mezinárodní konference doktorandů obchodního práva. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2006, č. 1, s. 68-73. [cit. 2020-04-10]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7618

Plný Text: