Mezinárodní konference ve Vratislavi k praktickým a teoretickým aspektům ústavního práva

Roč.14,č.1(2006)

Abstrakt
Ve dnech 16.-18. března 2006 uspořádala Kated­ra ústavního práva Fakulty práva, správy a ekonomie Univerzity v polské Vratislavi (Wroclaw) velkou mezi­ národní konferenci za účasti konstitucionalistů z řady členských států Evropské unie, USA, Ruska, Chorvat­ska a Sýrie. Tématem konference nebyly pouze otázky ústavní teorie a praxe jednotlivých zemí, nýbrž i ev­ropské ústavy a další zajímavé problémy. Kromě toho organizátoři část jednání věnovali rovněž připomenu­tí 125. výročí narození Hanse Kelsena. Celkem bylo předneseno 21 referátů, ke kterým se obvykle rozvi­nula zajímavá diskuse, která přispěla k hlubšímu po­chopení problémů, kterými jednotlivé státy a ústavní právo obecně v současnosti procházejí.

Stránky:
64–65
Metriky

238

Views

199

PDF views