Splnění závazku zhotovitele ze smlouvy o dílo podle německého práva

Roč.14,č.1(2006)

Abstrakt
Problematika splnění závazku zhotovitele ze smlouvy o dílo zahrnuje především postup zhotovitele v závěrečné fázi závazkového vztahu, založeného smlouvou o dílo, kdy je zhotovitel povinen včas předat objednateli řádně provedené dílo, které je objednatel povinen převzít. Právní úprava smlouvy o dílo v ně­meckém občanském zákoníku v souvislosti s předáním a převzetím díla chrání především zájem zhotovitele na obdržení odměny za zhotovení díla v co nejkrat­ší době, přičemž obsahuje některé prvky, které jsou českému právu doposud cizí a mohou být zajímavým námětem k úvahám de lege ferenda.

Stránky:
59–64
Biografie autora

Zdeněk Tobeš

Katedra obchodního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

doktorand
Metriky

401

Views

219

PDF views