Splnění závazku zhotovitele ze smlouvy o dílo podle německého práva

Zdeněk Tobeš

Abstrakt

Problematika splnění závazku zhotovitele ze smlouvy o dílo zahrnuje především postup zhotovitele v závěrečné fázi závazkového vztahu, založeného smlouvou o dílo, kdy je zhotovitel povinen včas předat objednateli řádně provedené dílo, které je objednatel povinen převzít. Právní úprava smlouvy o dílo v ně­meckém občanském zákoníku v souvislosti s předáním a převzetím díla chrání především zájem zhotovitele na obdržení odměny za zhotovení díla v co nejkrat­ší době, přičemž obsahuje některé prvky, které jsou českému právu doposud cizí a mohou být zajímavým námětem k úvahám de lege ferenda.

Bibliografická citace

TOBEŠ, Zdeněk. Splnění závazku zhotovitele ze smlouvy o dílo podle německého práva. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2006, č. 1, s. 59-64. [cit. 2020-09-30]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7614

Plný Text: