Smlouva o úvěru

Roč.14,č.1(2006)

Abstrakt
Úvěr je současně pojmem ekonomickým i právním. Úvěrové vztahy můžeme definovat jako vztahy vznika­jící při návratném poskytování peněžních prostředků mezi subjekty za dohodnutých podmínek.
Za úvěr v nadepsaném smyslu nepovažujeme ča­sový rozdíl mezi plněním závazku (například převzetí zboží kupujícím), event. přijetím vyúčtování - faktu­ry a zaplacením. Pro tento časový rozdíl se používá pojmu obchodní úvěr. Přestože v současné době ob­chodní úvěr - s delší dobou jeho poskytnutí - zásadně u nás nebývá sjednán, fakticky k němu v řadě případů dochází.

Stránky:
53–58
Metriky

408

Views

141

PDF views