Smlouva o úvěru

Karel Marek

Abstrakt

Úvěr je současně pojmem ekonomickým i právním. Úvěrové vztahy můžeme definovat jako vztahy vznika­jící při návratném poskytování peněžních prostředků mezi subjekty za dohodnutých podmínek.
Za úvěr v nadepsaném smyslu nepovažujeme ča­sový rozdíl mezi plněním závazku (například převzetí zboží kupujícím), event. přijetím vyúčtování - faktu­ry a zaplacením. Pro tento časový rozdíl se používá pojmu obchodní úvěr. Přestože v současné době ob­chodní úvěr - s delší dobou jeho poskytnutí - zásadně u nás nebývá sjednán, fakticky k němu v řadě případů dochází.

Bibliografická citace

MAREK, Karel. Smlouva o úvěru. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2006, č. 1, s. 53-58. [cit. 2020-04-10]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7613

Plný Text: