Nová právna úprava verejného obstarávania v SR

Roč.14,č.1(2006)

Abstrakt
Predložený príspevok je aktuálnou informáciou o novej právnej úprave týkajúcej sa verejného obstará­ vania, pričorn má čitateĺovi slúžiť na získanie prehĺadu o novinkách a zmenách voči predchádzajúcej právnej úprave. Obsahuje vysvetlenie novozavádzanej termino­lógie a postupov v slovenskej právnej úprave, pričom sa nevenuje popisu samotného priebehu obstarávania. Nový zákon je veltni obsiahlym legislatívnym dielom (samotný text má 63 strán) a nepovažovala som za účelné čitateĺovi predložiť jeho detailný komentár. Po­zornosť upriamujem najmä na nové prvky a nové po­vinnosti touto právnou úpravou zavedené.

Stránky:
25–31
Metriky

390

Views

286

PDF views