Nová právna úprava verejného obstarávania v SR

Andrea Moravčíková

Abstrakt

Predložený príspevok je aktuálnou informáciou o novej právnej úprave týkajúcej sa verejného obstará­ vania, pričorn má čitateĺovi slúžiť na získanie prehĺadu o novinkách a zmenách voči predchádzajúcej právnej úprave. Obsahuje vysvetlenie novozavádzanej termino­lógie a postupov v slovenskej právnej úprave, pričom sa nevenuje popisu samotného priebehu obstarávania. Nový zákon je veltni obsiahlym legislatívnym dielom (samotný text má 63 strán) a nepovažovala som za účelné čitateĺovi predložiť jeho detailný komentár. Po­zornosť upriamujem najmä na nové prvky a nové po­vinnosti touto právnou úpravou zavedené.

Bibliografická citace

MORAVČÍKOVÁ, Andrea. Nová právna úprava verejného obstarávania v SR. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2006, č. 1, s. 25-31. [cit. 2020-04-06]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7609

Plný Text: