Jevy ovlivňující výběr daní

Kateřina Šimáčková

Abstrakt

V právnické literatuře o problematice daní u nás se setkáme s různými utilitárními příručkami, knihami parafrázujícími předpisy, statěmi o namátkově vybra­ných nepodstatnostech, případně o technologickýrch záležitostech daňového a návazného soudního řízení. Někdy se v médiích či politickém diskursu setkáme s kritickými připomínkami k daňovým předpisům, po­stupu politiků, úředníků a soudů. Koncepční úvahy o řešení kolizí daňového zákonodárství a daňové pra­xe v našem státě s principy demokratického právního státu, ochrany lidských práv a přímo s jednotlivými základními právy a svobodami však chybí. Určitě prv­ním krokem k řešení těchto problémů by bylo upo­zornění na tyto problémy a zahájení odborné, politic­ké a společenské diskuse o těchto rozporech. Hlubší úvahy o otázkách zdanění a vlády práva či lidských právech v české odborné literatuře můžeme najít jen v některých rozhodnutích Ústavního soudu a Nejvyš­šího správního soudu.

Bibliografická citace

ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina. Jevy ovlivňující výběr daní. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2006, č. 1, s. 13-17. [cit. 2020-07-16]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7607

Plný Text: