K vymezení pojmu "věcná práva" a o problematice věcných břemen

Roč.14,č.1(2006)

Abstrakt
V souvislosti s přípravou nového občanského zá­koníku se opět - jako vždy při tak významných udá­lostech v oblasti občanského práva - stává aktuálním vymezení základních občanskoprávních pojmů, ke kte­rým nepochybně patří i pojmy "věcná práva", "věcná břemena" a "práva věcná k věci cizí". Vzhledem k to­mu, že terminologie návrhu občanského zákoníku, pu­blikovaného na internetových stránkách ministerstva spravedlnosti, není uspokojivá, jakož i proto, že ohled­ně těchto institutů panují stále nejasnosti, je namís­tě se touto problematikou zabývat. Předkládaný člá­nek má diskusní povahu (ostatně sotva tomu může být jinak).

Stránky:
1–8
Metriky

380

Views

266

PDF views