K vymezení pojmu "věcná práva" a o problematice věcných břemen

Jiří Spáčil

Abstrakt

V souvislosti s přípravou nového občanského zá­koníku se opět - jako vždy při tak významných udá­lostech v oblasti občanského práva - stává aktuálním vymezení základních občanskoprávních pojmů, ke kte­rým nepochybně patří i pojmy "věcná práva", "věcná břemena" a "práva věcná k věci cizí". Vzhledem k to­mu, že terminologie návrhu občanského zákoníku, pu­blikovaného na internetových stránkách ministerstva spravedlnosti, není uspokojivá, jakož i proto, že ohled­ně těchto institutů panují stále nejasnosti, je namís­tě se touto problematikou zabývat. Předkládaný člá­nek má diskusní povahu (ostatně sotva tomu může být jinak).

Bibliografická citace

SPÁČIL, Jiří. K vymezení pojmu "věcná práva" a o problematice věcných břemen. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2006, č. 1, s. 1-8. [cit. 2020-07-14]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7283

Plný Text: