Konference "Aktuální problémy právní vědy"

Jan Filip

Abstrakt

Ve dnech 15. a 16. června 2006 uspořádala Právnic­ká fakulta v Olomouci mezinárodní konferenci u pří­ležitosti Monseho dnů. S ohledem na její průřezový charakter nebylo téma určeno konkrétně, nýbrž obec­ně, když jako její téma uvedli organizátoři aktuální problémy právní vědy. Konference byla pořádána pod hlavičkou osobnosti Josefa Vratislava Monseho, který žil v letech 1733 až 1793, a patřil k nejvýznamnějším představitelům osvícenství své doby na Moravě. Jeho působení je spjato rovněž s výukou práva na olomouc­ké univerzitě, a po dobu dvou let i v Brně.

Bibliografická citace

FILIP, Jan. Konference "Aktuální problémy právní vědy". Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2006, č. 2, s. 196-197. [cit. 2020-07-05]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7275

Plný Text: