Konference "Aktuální problémy právní vědy"

Roč.14,č.2(2006)

Abstrakt
Ve dnech 15. a 16. června 2006 uspořádala Právnic­ká fakulta v Olomouci mezinárodní konferenci u pří­ležitosti Monseho dnů. S ohledem na její průřezový charakter nebylo téma určeno konkrétně, nýbrž obec­ně, když jako její téma uvedli organizátoři aktuální problémy právní vědy. Konference byla pořádána pod hlavičkou osobnosti Josefa Vratislava Monseho, který žil v letech 1733 až 1793, a patřil k nejvýznamnějším představitelům osvícenství své doby na Moravě. Jeho působení je spjato rovněž s výukou práva na olomouc­ké univerzitě, a po dobu dvou let i v Brně.

Stránky:
196–197
Metriky

407

Views

190

PDF views