K pojmům privativní a kumulativní novace

Jiří Handlar

Abstrakt

Tento příspěvek je věnován problematice pojmů kumulativní novace a privativní novace, kterými jsou v současné civilní teorii pravidelně označovány určité typy dohod působících změnu či zánik závazku.
Pojem novace byl podrobně teoreticky rozpracován již předválečnou právní vědou, která vycházela z teh­dejší normativní úpravy obsažené v obecném zákorúku občanském, v současné době patří pojem kumulativní a privativní novace mezi tradiční základní pojmy nau­ky o dohodách o změně či zániku závazků.
Již v úvodu tohoto příspěvku je třeba předeslat, že jakkoli patří oba uvedené pojmy do tradiční právní terminologie závazkového práva, jejich vymezení skrývá nejedno teoretické úskalí, zejména kumulativní ino­vaci lze v současné době považovat za velmi nejasný právní pojem.
Cílem tohoto příspěvku je provést analýzu pojmů kumulativní a privativní novace, poukázat na někte­ré základní teoretické problémy spojené s vymezením těchto pojmů, a v neposlední řadě i pokusit se uvést správný pohled na danou problematiku.

Bibliografická citace

HANDLAR, Jiří. K pojmům privativní a kumulativní novace. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2006, č. 2, s. 115-121. [cit. 2020-07-15]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7261

Plný Text: