Kauzalita právních úkonů jako filozoficko právní problém

Mariusz Golecki, Bartosz Wojciechowski

Abstrakt

V současné právnické literatuře je věnována velká pozornost problematice numerus clausus a numerus apertus abstraktních nebo kauzálních "nabývajících" právních úkonů. V evropské občanskoprávní literatuře se vede diskuse usilující o revizi pojetí obecné zá­sady kauzality právních úkonů navyšujících. Souvi­sí to bezprostředně s přípravou evropského občanského zákoníku, kterou se zabývá tzv. "Padovská" skupi­na a skupina Christiana von Bahra. Obecně řečeno, z hlediska uplatnění zásady kauzality závisí platnost nabývání od regulérnosti její právní příčiny. Naopak, z abstraktního hlediska platí, že pokud chybí souvis­lost mezi regulérností causa a platností nabytí, tak platnost nabývání by měla vyplývat ze zákona.

Bibliografická citace

GOLECKI, Mariusz a Bartosz WOJCIECHOWSKI. Kauzalita právních úkonů jako filozoficko právní problém. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2006, č. 2, s. 107-115. [cit. 2020-07-15]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7260

Plný Text: