Zkušební doba v českém a německém pracovním právu

Michaela Valentová

Abstrakt

Zkušební doba patří u nás i v SRN mezi nejčas­tější ujednání v pracovní smlouvě. Jedná se o zvlášt­ní ohraničené období na počátku pracovního pomě­ru, během něhož si zaměstnanec a zaměstnavatel mo­hou ověřit, zda jim sjednaný pracovní poměr bude vy­hovovat. Zaměstnanec během zkušební doby zjišťuje, zda druh práce a pracovní podmínky odpovídají jeho představám a možnostem, zaměstnavatel naproti tomu hodnotí konkrétní schopnosti, pracovní výkon a celko­vé vystupování zaměstnance a porovnává je se svými požadavky. Pokud jedna nebo druhá strana dospěje k názoru, že pracovní poměr neodpovídá jejím před­stavám, má sjednaná zkušební doba co nejvíce usnad­nit jeho rozvázání. Zaměstnanec i zaměstnavatel tak mohou pracovní poměr v relativně krátké době ukon­čit jednostranným právním úkonem.

Bibliografická citace

VALENTOVÁ, Michaela. Zkušební doba v českém a německém pracovním právu. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2006, č. 3, s. 316-318. [cit. 2020-09-22]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7248

Plný Text: