Smlouva o zprostředkování. Smlouva o obchodním zastoupení, po novelách obchodního zákoníku

Karel Marek

Abstrakt

Současná česká právní úprava smlouvy o obchodním zastoupení obsahuje harmonizovanou úpravu s právem ES (obecné smluvní úpravě zprostředkování se úprava ES nevěnuje). Snad nejvíce musela III. část obchodního zákoníku reagovat na předpisy ES právě v právní úpravě obchodního zastoupení.

Úprava obou smluvních typů má přitom k sobě velmi blízko. Smlouva o obchodním zastoupení (upra­vená v díle XVIII ve III. části obchodního zákoní­ku, tj. v § 652 až 672a) obsahuje kogentní ustanove­ní (§ 658 odst. 1 obchodního zákoníku) určující, že není-li v tomto dílu (tj. v právní úpravě smlouvy o ob­chodním zastoupení) stanoveno jinak, použijí se na smlouvu o obchodním zastoupení ustanoverú o smlou­vě o zprostředkování (tato ustanovení jsou v díle XVII ve III. části obchodního zákoníku, tj. v § 642 až 651).

Bibliografická citace

MAREK, Karel. Smlouva o zprostředkování. Smlouva o obchodním zastoupení, po novelách obchodního zákoníku. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2006, č. 3, s. 305-315. [cit. 2020-04-03]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7247

Plný Text: