"Zlaté rybičky" aneb jde platit náhradu škody za res nullius?

Roč.14,č.3(2006)

Abstrakt
S účinností od 14. dubna tohoto roku došlo k významově poměrně zásadní novelizaci zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobe­ných vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve zně­ní pozdějších předpisů (dále jen zákon o náhradách). V čem lze význam této novely provedené v rám­ci zákona č. 130/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvise­jících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony (dále jen novela) spatřovat? Nota bene, jde-li o novelu spočívající v do­plnění všeho všudy sedmi slov do stávajícího zákona o náhradách? Je to právě v samé podstatě provedené novely, která výrazně vybočuje z dosavadních manti­nelů zákona o náhradách a možná nejen jich.

Stránky:
293–296
Biografie autora

Jaroslav Knotek

odbor životního prostředí a zemědělství Jihomoravského kraje

odbor životního prostředí a zemědělství Jihomoravského kraje
Metriky

416

Views

161

PDF views