Ekonomický přístup v soutěžním právu

Josef Šilhán

Abstrakt

V poslední době došlo (a stále dochází) v právu hospodářské soutěže k výrazným změnám. Ať již má­me na mysli jeho podobu de lege lata v procesním i hmotněprávním smyslu či postup při jeho interpre­taci a aplikaci.
Ekonomie a ekonomické přístupy hrály v tomto oboru důležitou roli vždy; vzhledem k primárně bytostně ekonomické povaze svého předmětu je k tomu v podstatě přímo předurčen - regulace soutěže a roz­hodování regulačních orgánů má na ekonomické pro­středí a chováni soutěžitelů v něm fundamentální vliv, jeho pochopení a smysluplná aplikace se bez alespoň základní ekonomické výbavy neobejde. V nejnovějším vývoji ale můžeme pozorovat nezanedbatelné tendence k dalšímu posilování role ekonomického pohledu a jeho užití v soutěžním právu a posun ve způsobu, jakým je do celého mechanismu soutěžní regulace zapojen. Vyjádřením takového směřování pak bývá v posled­ní době často užívané slovní spojení "more economic approach".

Bibliografická citace

ŠILHÁN, Josef. Ekonomický přístup v soutěžním právu. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2006, č. 3, s. 233-242. [cit. 2020-09-25]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7236

Plný Text: