Zásada přednosti komunitárního práva v judikatuře polského Ústavního soudu

Drobna Bach Golecka, Mariusz Golecki

Abstrakt

Cílem tohoto článku je zjistit, jak chápe Ústavní soud (dále jen ÚS) ve své judikatuře zásadu přednos­ti komunitárního práva. Východiskem nám zde bude rozhodnutí polského ÚS ze dne ll. května 2005, které se týká souladu Smlouvy o přistoupení Polska k EU s Ústavou.
Středem našeho zájmu budou tato témata: struk­tura národního právního systému, osobitost komunitárního práva, rozdělení kompetencí soudů (procedura prejudikálnich otázek z čl. 234 SZES), problematika výkladu, pravděpodobnost výskytu kolizí právních norem a způsoby řešení těchto kolizí. Postoj ÚS bude­me demonstrovat z hlediska názorů právní doktríny. Na závěr se pokusíme kriticky analyzovat rozhodnu­tí soudu.
Výše uvedeným tématům bude předcházet struč­ná prezentace obsahu zásady přednosti z hlediska komunitárního práva na základě judikatury Evropského soudního dvora.

Bibliografická citace

GOLECKA, Drobna a Mariusz GOLECKI. Zásada přednosti komunitárního práva v judikatuře polského Ústavního soudu. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2006, č. 3, s. 211-218. [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7233

Plný Text: