Zásada přednosti komunitárního práva v judikatuře polského Ústavního soudu

Roč.14,č.3(2006)

Abstrakt
Cílem tohoto článku je zjistit, jak chápe Ústavní soud (dále jen ÚS) ve své judikatuře zásadu přednos­ti komunitárního práva. Východiskem nám zde bude rozhodnutí polského ÚS ze dne ll. května 2005, které se týká souladu Smlouvy o přistoupení Polska k EU s Ústavou.
Středem našeho zájmu budou tato témata: struk­tura národního právního systému, osobitost komunitárního práva, rozdělení kompetencí soudů (procedura prejudikálnich otázek z čl. 234 SZES), problematika výkladu, pravděpodobnost výskytu kolizí právních norem a způsoby řešení těchto kolizí. Postoj ÚS bude­me demonstrovat z hlediska názorů právní doktríny. Na závěr se pokusíme kriticky analyzovat rozhodnu­tí soudu.
Výše uvedeným tématům bude předcházet struč­ná prezentace obsahu zásady přednosti z hlediska komunitárního práva na základě judikatury Evropského soudního dvora.

Stránky:
211–218
Biografie autora

Drobna Bach Golecka

Katedra evropského práva, Právnická fakulta, Varšava

Katedra evropského práva, Právnická fakulta, Varšava

Mariusz Golecki

Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Lodž

Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Lodž
Metriky

391

Views

193

PDF views