Může být elektronické hlasování alternativou pro místní referendum?

Roč.15,č.1(2007)

Abstrakt
Současný svět je místem setkávání nových technologií a tradičních hodnot. Mezilidská komunikace, správa informačních zdrojů, přenos dat, to vše pro­ šlo v uplynulých desetiletích dynamickým přerodem. Proč ale nejsou nové technologie účastny i na správě věcí veřejných, zejména pak při realizaci zastupitelské nebo přímé demokracie? Nemyslíme tím existenci vý­početní techniky jakožto pouhého zdvojení a kontroly mechanických přepočtů, máme na mysli zjednodušení a komfort pro voliče internetového věku!
Cílem našeho článku je tak přiblížit výhody a ne­výhody, možnosti i omezení nástrojů elektronického hlasování pro občana České republiky. Vzhledem k délce příspěvku, a jeho právnímu charakteru, není mož­né věnovat se do hloubky technické problematice takového hlasování, hlavní pozornost se proto upírá na možnosti, které pro využití elektronického hlasování představuje institut místního referenda. Elektronické hlasování jak bude dále rozvedeno, lze totiž teore­ticky použít na všech úrovních rozhodovacích proce­sů, které volební právo českému občanovi přiznává, avšak místní referendum je pro jeho zavádění nejpříhodnější. Jsou k tomu dány dva důvody. Tím prvním je jasná profilace z hlediska množství oprávně­ných osob (toto množství je menší než při referendu celorepublikovém), tím druhým pak je omezení vý­běru pouze na možnosti ANO a NE (oproti volbám, které, byť na obecní úrovní, znamenají výběr z více než dvou možností). Proto bude téma článku nadále aplikováno na možnosti místního referenda.

Stránky:
61–69
Biografie autora

Petra Nováčková

Ústavní soud ČR, Brno

Ústavní soud ČR, Brno
Metriky

573

Views

408

PDF views