Uveřejňování informací o veřejných zakázkách

Roč.15,č.1(2007)

Abstrakt
Zákon č. 137/ 2006 Sb., o veřejných zakázkách (dá­le také "zákon o veřejných zakázkách" nebo "zákon" či "ZVZ") stanovuje v ustanovení § 146 odst. 1 ZVZ povinnost zadavatele veřejné zakázky (dále také "zadavatel") k uveřejnění oznámení o zahájení za­ dávacího řízení, předběžného oznámení, pravidelného předběžného oznámení, oznámení soutěže o návrh, oznámení o výsledku zadávacího řízení, oznámení o zrušení zadávacího řízení nebo soutěže o návrh či jiných údajů (dále také "vyhlášení") v informačním systému o veřejných zakázkách, jde-li o podlimitní ve­řejnou zakázku, a zároveň v Úředním věstníku Evropské unie, jde-li o nadlimitní veřejnou zakázku. V případě nadlimitních veřejných zakázek na služby podle přílohy č. 2 zákona se však v Úředním věstníku uve­řejňuje pouze oznámení o výsledku zadávacího řízení nebo oznámení týkající se soutěže o návrh.

Stránky:
56–60
Biografie autora

Michaela Poremská

Masarykova univerzita, Brno

právnička
Metriky

446

Views

256

PDF views