Několik poznámek k pozemku dotčenému stavbou pozemní komunikace

Roč.15,č.1(2007)

Abstrakt
V praxi si stěží dovedeme představit, že by mohlo dojít k realizaci významnější veřejně prospěšné stavby, aniž by tímto nebyl zároveň evokován střet zájmů v území. Zejména pak tehdy, pokud je taková stav­ba plánována na dosud nevypořádaných pozemcích, tzn. na takových pozemcích, které jsou dle stávající evidence katastru nemovitostí evidovány ve vlastnictví subjektů odlišných, než je investor stavby. V případě specifických staveb liniových, např. při stavbě pozem­ních komunikací, kdy skutečnosti, že stavba dopravního koridoru protíná v určité vymezené šíři krajinu v relativně velkých úsecích, dochází také k značnému počtu zásahů do vlastnických práv k takto dotčeným pozemkům.
V uvedeném kontextu své poznámky směřuji pře­devším k veřejnoprávní úpravě, dané zejména novým stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy, a také oceňovacími předpisy.

Stránky:
52–56
Metriky

457

Views

217

PDF views