Právna regulácia zvýšenia základného imania predstavenstvom akciovej spoločnosti v intenciách českej a slovenskej obchodnoprávnej normatívnej úpravy

Roč.15,č.1(2007)

Abstrakt
Predmetom tohto článku je právne analyzovanie postupu zvýšenia základného imania predstavenstvom akciovej společnosti podľa toho času platnej a účinnej normatívnej právnej úpravy obsiahnutej v ustanovení § 210 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zá­konník v platnom znení (ďalej len "Obchodný zákonník"). Autor sa snaží poukázať na niektoré terminologické nedostatky a aplikačné nástrahy zákonodarcom zvolenej koncepcie tohto spôsobu zvýšenia základného imania akciovej společnosti. Právna komparácia s českým Obchodným zákonníkom má zdórazniť skutoč­nosť, akým smerom by sa eventuálna novelizácia mohla uberať.

Stránky:
35–42
Metriky

494

Views

366

PDF views