Pár poznámek k obecné úpravě veřejnoprávních smluv

Roč.15,č.1(2007)

Abstrakt
V tomto článku se autoři zabývají právm upra­vou veřejnoprávních smluv, jak ji nově formuluje zá­kon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb. (dále jen "SŘ"). Článek se proto věnuje problematice obecného vymezení veřejnoprávních smluv, jejích jednotlivým druhům a otázkám jejich uzavírání, rušení či přezkumu.
Ačkoli není problematika veřejnoprávních smluv v našem právním řádu ničím novým, její obecná sjed­nocující úprava, kterou zná například německé právo, u nás před 1. lednem 2006 nebyla. Určitá obecná usta­novení byla sice zakotvena v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), týkala se však pouze veřejnoprávních smluv podle tohoto zákona a nikoli již veřejnoprávních smluv jiných. Společný základ veřejnoprávních smluv pro celou oblast veřejné správy tak vytváří teprve část pátá (§ 159 až 170) SŘ.

Stránky:
22–27
Biografie autora

Luboš Jemelka

Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha; Právnická fakulta, Západočeská univerzita, Plzeň

doktorand

Jiří Slováček

Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

doktorand
Metriky

389

Views

391

PDF views