Seminář "Právně-filozofická východiska trestní politiky v procesu evropské integrace. K odkazu Jaroslava Kallaba"

Eva Žatecká, Petr Kučera

Abstrakt

Dne 13. února roku 2007 se v Brně na půdě Práv­nické fakulty Masarykovy univerzity konal při příleži­ tosti 65. výročí úmrtí prof. JUDr. Jaroslava Kallaba, a v rámci třetího roku realizace fakultního výzkumné­ho záměru: Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004, seminář zaměřený na aktuální otázky prá­va a trestní politiky v kontextu s myšlenkami tohoto významného právníka.

Bibliografická citace

ŽATECKÁ, Eva a Petr KUČERA. Seminář "Právně-filozofická východiska trestní politiky v procesu evropské integrace. K odkazu Jaroslava Kallaba". Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2007, č. 2, s. 195-196. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7184

Plný Text: