Zákon o Ústavním soudu po třinácti letech. Vznik, vývoj, problémy a úvahy de lege ferenda.

Roč.15,č.2(2007)

Abstrakt
V květnu 2006 uspořádal Senát konferenci k po­někud neobvyklému 13. výročí fungování Ústavního soudu a zákona o Ústavnímu soudu (dále jen "ZUS"). Jak již z názvu konference plyne, jejím cílem bylo blí­že analyzovat méně známé okolnosti přijetí ZUS a jeho fungování. Na konferenci nyní navazuje vydání sbor­níku, který kromě úvodních projevů obsahuje patnáct odborných příspěvků k řadě podstatných aspektů zvo­lené problematiky. Sborník je sice svým obsahem ne­ velký, ovšem "žeň" podnětů de lege ferenda i stanovi­sek de lege lata je při důkladné četbě až překvapující. Je to dáno nejen tím, že došlo k setkání jak praxe, kterou zastupovali především soudci Ústavního soudu (prakticky jeho vedení, když do sborníku přispěli před­seda a oba místopředsedové) a jejich asistenti (např. Z. Kühn, H. Baňouch, T. Langášek), tak teorie (V. Mi­kule, V. Sládeček, J. Boguszak, J. Blahož, K. Klíma, J. Kysela), popř. zástupci institucí, které přicházejí s Ústavním soudem do styku (J. Syllová, V. Schorm, M. Bobek).

Stránky:
191–192
Metriky

492

Views

285

PDF views