K formě úkonů dotčených orgánů v řízení o pozemkových úpravách

Jaroslav Knotek

Abstrakt

Právní úprava provádění pozemkových úprav je v současnosti upravena zákonem č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkovýh úřadech a ozmě­ ně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vzta­hů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemkových úpravách). Ten počítá v rámci řízení o pozemkových úpravách s vydáváním souhlasu příslušného správního úřadu (podle § 3 odst. 3 zákona o pozemkových úpra­vách), se stanovením podmínek dotčených správních úřadů (podle § 6 odst. 6 zákona o pozemkových úpra­vách) a s vydáváním stanoviska dotčených orgánů stát­ní správy (podle § 9 odst. 10 zákona o pozemkových úpravách). Zamyšlení nad jejich právní formou, tj. zda se de iure jedná o závazná stanoviska podle § 149 záko­ na č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen správní řád), je právě obsahem tohoto příspěvku.

Bibliografická citace

KNOTEK, Jaroslav. K formě úkonů dotčených orgánů v řízení o pozemkových úpravách. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2007, č. 2, s. 138-143. [cit. 2020-08-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7172

Plný Text: