Letní mezinárodní workshop "Nový správní řád a místní samospráva II"

Stanislav Kadečka, Lukáš Potěšil

Abstrakt

Ve dnech 18. a 19. června 2007 se v Kroměříži, v budově Justiční akademie, uskutečnil již 3. letní mezinárodní workshop z o hlasti správního práva a veřejné správy, který se i letos zabýval dopadem nového správního řádu na místní samosprávu v České republice. Tím z hlediska svého obsahového zaměření takřka plynule navázal na úspěšné mezinárodní workshopy věnované novému českému správnímu řádu a územní samosprávě, jež proběhly na akademické půdě Právnické fakulty Masarykovy univerzity v červenci 2005 a posléze i v červnu 2006 (tyto se věnovaly jak vlastnímu novému správnímu řádu jako takovému a jeho interpretaci, tak posléze i zevrubně­ ji jeho jednotlivým institutům obsaženým především v jeho částech druhé, třetí a páté, a to s důrazem na jejich dopad na územní samosprávu), tedy v době sbírání prvních počátečních zkušeností s interpretací a po­sléze i aplikací zcela nového kodexu činnosti veřejné správy v České republice.

Bibliografická citace

KADEČKA, Stanislav a Lukáš POTĚŠIL. Letní mezinárodní workshop "Nový správní řád a místní samospráva II". Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2007, č. 3, s. 270-273. [cit. 2020-07-15]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7164

Plný Text: