Upřesnění a rekonstrukce přídělů v řízení o pozemkových úpravách a některých problémech souvisejících

Milan Pekárek

Abstrakt

Pozemkové úpravy mají v našich zemích již více jak stoletou tradici. V průběhu doby se měnila nejen jejich právní úprava, ale i cíle, k jejichž dosažení měly slou­žit. Jejich původní základní cíl - uspořádat především zemědělské pozemky tak, aby umožňovaly racionální hospodaření na nich, zůstal zachován po celou dobu je­ jich provádění. Nové uspořádání pozemků bylo od po­ čátku existence pozemkových úprav spojeno se zása­hem do pozemkového vlastnictví. Od poloviny minulé­ ho století do počátku jeho devadesátých let patřily do­ konce mezi prostředky postupného "odumírání" sou­kromého pozemkového vlastnictví tím, že sice formál­ně zachovávaly vlastnický vztah vlastníka k jeho po­zemkům, ale oslabovaly vědomí existence tohoto vzta­hu nejen u vlastnika samotného, ale především pak u jeho nástupců (potomků) jednak fyzickým odstraně­ním vlastnických hranic pozemků a jejich sloučením do velkých celků (uživatelských "honů"), jednak tím, že za své pozemky dostal vlastník do užívání pozemky ji­ného vlastníka. V téže době na naprosté většině země­dělské půdy u nás hospodařily socialistické zemědělské velkopodniky (jednotná zemědělská družstva a státní statky). Pozemkové úpravy té doby kromě zmíněných důsledků pro pozemkové vlastnictví měly velmi nega­tivní důsledky pro zemědělskou krajinu.

Bibliografická citace

PEKÁREK, Milan. Upřesnění a rekonstrukce přídělů v řízení o pozemkových úpravách a některých problémech souvisejících. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2007, č. 3, s. 263-266. [cit. 2020-07-15]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7160

Plný Text: