Právní hermeneutika a současné teoreticko-právní myšlení

Lukáš Hlouch

Abstrakt

V poslední době zažívá hermeneutika ve společen­ských vědách období, které bychom při troše nadsázky mohli nazvat obdobím její renesance. Autory z nejrůznějších (nejen) společenskovědních oborů přitahu­je nejenom určité "tajemno", které je spojeno s tím­to termínem, ale také a především myšlenkový obsah pojmu hermeneutika. Již tradičně se za hermeneutiku považuje nauka, která se zabývá interpretací, či lépe a výstižněji řečeno, lidským porozuměním. V oboru práva se setkáváme s tzv. hermeneutikou juristickou, čili právní hermeneutikou, která někdy bývá označo­vána za jednu z tzv. odvětvových či specializovaných hermeneutik, které v systému věd podle tradičně při­jímaného názoru zaujímají místo jakýchsi pomocných "výkladových" disciplin.

Bibliografická citace

HLOUCH, Lukáš. Právní hermeneutika a současné teoreticko-právní myšlení. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2007, č. 3, s. 257-263. [cit. 2020-06-02]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7159

Plný Text: