Příkaz k úhradě nákladů exekuce ve vztahu k zásadě ochrany povinného

Radovan Dávid

Abstrakt

Příspěvek s názvem Příkaz k úhradě nákladů exekuce ve vztahu k zásadě ochrany povinného se zabývá právní úpravou vydávání příkazu k úhradě nákladů exekuce, jež je vydáván soudním exekutorem. Součas­ná právní úprava se však vyznačuje závažným nedo­statkem dotýkajícím se tohoto rozhodnutí, neukládá soudnímu exekutorovi výslovnou povinnost v příkazu uvádět rozpis jednotlivých položek nákladů exekuce, na základě čeho se mnohé příkazy k úhradě nákladů exekuce vyznačují prvky libovůle. Možnosti ochrany pro osobu povinného jsou však omezené, a to jak přístupem k opravným prostředkům, tak i možnostmi domáhat se účinné nápravy u obecných soudů. Tento příspěvek se tedy rovněž zabývá relevantní judikaturou Ústavního soudu, jež se problematikou náležitostí příkazu k úhradě nákladů exekuce již několikrát zabývala.

Bibliografická citace

DÁVID, Radovan. Příkaz k úhradě nákladů exekuce ve vztahu k zásadě ochrany povinného. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2007, č. 3, s. 253-256. [cit. 2020-02-22]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7158

Plný Text: