Lze interpretací navrátit institutu opatrovnictví jeho skutečný soukromoprávní účel?

Zdeňka Králíčková, Eva Večerková

Abstrakt

Česká civilistika se potýká s mnoha spornými otázkami, mimo jiné v souvislosti s právnickými osobami. Odborná veřejnost aktuálně diskutuje na téma, zda je možné právnické osobě ustanovit hmotněprávního opatrovníka. Debata není uspokojivě uzavřena, ačkoli účeloslovným výkladem lze nepochybně dospět k přesvědčivému závěru, že ano. Příspěvek je věnován argumentům podporujícím stanovisko, že jakékoli osobě v právním smyslu lze ustanovit hmotněprávního opat­rovníka podle §29 občanského zákoníku, samozřejmě, pokud to lex specialis výslovně nevyloučí, případně po­kud to nevyplyne z principů, na kterých zvláštní zákon spočívá.

Bibliografická citace

KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka a Eva VEČERKOVÁ. Lze interpretací navrátit institutu opatrovnictví jeho skutečný soukromoprávní účel? Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2007, č. 3, s. 211-217. [cit. 2021-02-26]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7151

Plný Text: