K postavení Legislativní rady vlády České republiky

Roč.15,č.3(2007)

Abstrakt
Nedávno publikovaný výstup z konference o otáz­kách tvorby práva obsahuje rovněž řadu poznatků a kritických úvah na téma institucionálního zajiště­ni legislativních prací. Především je třeba upozornit na studii dlouholetého sekretáře Legislativní rady vlád ČSFR a ČR dr. Vladimíra Oehma. Chci na tuto zá­služnou práci navázat a poukázal na některé dalši problémy, které jsou s existencí a fungováním tohoto or­gánu spojeny. Nejde proto o tradiční problematiku výsledků legislativního poradenství (množství a kvalita právních předpisů), nýbrž o jeho organizaci, postavení, legitimitu, složení, pravidla jednání. Jak známo, tato specifická oblast není předmětem velkého zájmu. Na rozdíl od teorie legislativní techniky, která je pěstována po dlouhá léta jako specifický vědní obor a která se věnuje pravidlům a metodice tvorby právních předpi­sů, je organizaci legislativních prací věnována pozor­nost podstatně menší, a to jak obecně, tak pro oblast tvorby práva.

Stránky:
203–210
Metriky

546

Views

212

PDF views