Sládeček, V., Mikule, V., Syllová, J.: Ústava České republiky. Komentář.

Roč.15,č.4(2007)

Abstrakt

Recenze publikace - Sládeček, V.,  Mikule, V.,  Syllová, J.: Ústava České republiky. Komentář.
Praha: C. H.  Beck 2007,  935  s.


Stránky:
384–385
Metriky

812

Views

265

PDF views