Zrušení a neplatnost ochranné známky a ochrana spotřebitele

Hana Kelblová

Abstrakt

Právo průmyslového vlastnictví, včetně právní úpravy ochranných známek, prošlo v průběhu 90. let zásadními změnami reagujícím na změnu společenské­ho prostředí u nás a na přípravu vstupu ČR do EU.
Přijetí zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů {zákon o ochranných znám­kách - dále jen ZOZ), znamenalo novou etapu ve vývo­ji známkového práva v České republice. Tento zákon, který nabyl účinnosti dne 1. dubna 2004 a některá ustanovení až dnem přistoupení ČR k EU, tedy dne 1. 5. 2004, recipoval do českého právního řádu směrnici Rady ES č. 89/104 ze dne 21. 12. 1988.

Bibliografická citace

KELBLOVÁ, Hana. Zrušení a neplatnost ochranné známky a ochrana spotřebitele. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2007, č. 4, s. 365-368. [cit. 2020-07-14]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7138

Plný Text: