Kolizně právní zajištění evropské úrovně ochrany spotřebitele: Ochranná ustanovení směrnic

Radka Chlebcová

Abstrakt

Jedním z úkolů Evropského společenství je přispět k posílení právní ochrany spotřebitele. Evropské společenství se ochraně spotřebitele věnuje velice intenzivně a přijalo v této oblasti celou řadu nařízení, směrnic a mezinárodních smluv. V souladu s čl. 153 Smlouvy o založení ES (dále jen "SES"), kde je zakotvena tzv. klauzule posílené ochrany, je evropská ochrana kon­cipována jako minimální nutná úroveň ochrany spo­třebitele. Členské státy jsou povinny ji respektovat, současně jsou však oprávněny přijmout na vnitrostát­ní úrovni přísnější právní úpravu.

Bibliografická citace

CHLEBCOVÁ, Radka. Kolizně právní zajištění evropské úrovně ochrany spotřebitele: Ochranná ustanovení směrnic. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2007, č. 4, s. 360-364. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7137

Plný Text: