Pojistné na sociální zabezpečení jako pohledávka za majetkovou podstatou

Michaela Valentová

Abstrakt

Povinnost zaměstnavatele odvádět pojistné na sociální zabezpečení za organizaci nebo malou organizaci a její zaměstnance představuje specifický veřejnopráv­ní vztah vůči státu. Tato povinnost nezaniká ani v pří­ padě, kdy je na jeho majetek prohlášen konkurz dle zákona o konkurzu a vyrovnání nebo vydáno rozhodnutí o úpadku dle nového insolvenčního zákona, který nabyl účinnosti dne 1. ledna. 2008.

Bibliografická citace

VALENTOVÁ, Michaela. Pojistné na sociální zabezpečení jako pohledávka za majetkovou podstatou. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2007, č. 4, s. 350-354. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7135

Plný Text: