Rámcové smlouvy a soutěž o návrh

Michaela Poremská

Abstrakt

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále také "zákon" nebo "zákona o veřejných zakázkách" nebo "ZVZ") řadíme­ zi zvláštní postupy v zadávacím řízení rámcové smlou­vy, přičemž podrobněji stanovuje, že ustanovení záko­na o veřejných zakázkách vztahující se na zadávání veřejných zakázek platí obdobně i pro zadávání rám­cových smluv, nestanoví-li zákon jinak. Používá-li zá­kon o veřejných zakázkách pojem veřejná zakázka, rozumí se tím i rámcová smlouva, nestanoví-li jinak.
Dále je "zvláštností" zadávání veřejných zakázek soutěž o návrh, která není "klasickým" zadávacím řízenim podle § 21 odst. 1 ZVZ, 2 ale předchází zadání veřejné zakázky na služby nebo na jejím základě mají být poskytnuty soutěžní ceny nebo platby.
Předmětem tohoto článku je tedy kromě pojednání o rámcových smlouvách a zadávání veřejných zakázek na základě rámcové smlouvy podle hlavy druhé části třetí zákona rovněž rozbor části čtvrté zákona - soutěže o návrh. Cílem bude mimo jiné uvést nesrovnalosti v daných částech zákona, které by bylo vhodné v připravované tzv. technické novele zákona o veřejných zakázkách, odstranit.

Bibliografická citace

POREMSKÁ, Michaela. Rámcové smlouvy a soutěž o návrh. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2007, č. 4, s. 345-350. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7134

Plný Text: