Studenti právnických fakult v právní úpravě meziválečného Československa (se zvláštním zřetelem na poměry v Brně)

Ladislav Vojáček

Abstrakt

Tato stať dokončuje sérii článků věnovaných po­stavení právnických fakult, jejich učitelů a studentů v první Československé republice se zvláštním zřetelem na poměry brněnské právnické fakulty. Zase je třeba připomenout, že na konci 19. a na začátku 20. století se organizace univerzit opírala o zákon č. 63/1873 ř. z. a na něj navazující předpisy a že každou z fa­kult tehdejších univerzit tvořil sbor učitelů a zapsa­ných řádných studentů. Vedle řádně zapsaných (řádných, imatrikulovaných) studentů, kteří byli členy fakulty a mohli dosáhnou akademického titulu, působili na fakultách i mimořádní (neimatrikulovaní) studen­ti. Z dalších předpisů je třeba upozornit zejména na zákon č. 68/1893 ř. z. o právovědeckých a státovědeckých studiích a státních zkouškách a na něj navazující nařízení č. 204/1893 ř. z.

Bibliografická citace

VOJÁČEK, Ladislav. Studenti právnických fakult v právní úpravě meziválečného Československa (se zvláštním zřetelem na poměry v Brně). Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2007, č. 4, s. 329-335. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7131

Plný Text: