První řízení ve věci obnovy před Ústavním soudem z důvodu rozsudků Evropského soudu pro lidská práva

Roč.16,č.1(2008)

Abstrakt
Pro aktualitu z oblasti ústavního práva se pro počátek roku 2008 nabízela cela řada námětů. Po volbě prezidenta republiky se diskuse rozvinula zejména v oblasti zvláštností postupu rozhodování Ústavního soudu o návrhu na zrušení zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů. Zde Ústavní soud po problémech, které vznikly při pokusu rozhodnout věc přímo jedním rozhodnutím pod původní sp. zn. Pl. ÚS 24/07 z důvodu procesních vad při přijímání zákona (základní námitka navrhovatelů) zvolil postup rozdělení materie na tři oblasti – daňovou, sociální a zdravotní.

Stránky:
50–54
Metriky

395

Views

189

PDF views