Povinně cizojazyčné habilitace: mezi absurditou a „světovostí“?

Josef Bejček

Abstrakt

Vedení naší univerzity se rozhodlo zavést povinné habilitace v cizím jazyce. Před projednáním návrhu Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na MU v akademickém senátu MU dne 24. dubna 2017 jsem jakožto senátor AS MU zpracoval soubor argumentů a postřehů k nejkontroverznějšímu ustanovení návrhu, které jsem zaslal panu rektorovi i všem členům AS MU. Tento dokument je přílohou zápisu z onoho jednání.

Bibliografická citace

BEJČEK, Josef. Povinně cizojazyčné habilitace: mezi absurditou a „světovostí“? Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2017, č. 2, s. 339-348. [cit. 2020-08-12]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7055

Plný Text:

https://doi.org/10.5817/CPVP2017-2-11