Komparativní pohled na materiální vedení řízení s důrazem na vymezení poučovací povinnosti

Petra Lavická

Abstrakt

Článek se zabývá rozborem specifickým činností – povinností – soudu v rámci materiálního vedení řízení v civilním soudním řízení. Jedná se o povinnosti vysvětlovací, dotazovací a poučovací, které slouží soudu, aby dosáhl úplného a pravdivého objasnění skutkového stavu. Zvláštní důraz je kladen na obsah a limity poučovací povinnosti; tyto aspekty jsou dále popsány ve srovnání s německou a rakouskou rozhodovací praxí.

Bibliografická citace

LAVICKÁ, Petra. Komparativní pohled na materiální vedení řízení s důrazem na vymezení poučovací povinnosti. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2017, č. 2, s. 275-284. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7052

Klíčová slova

Materiální vedení řízení; vysvětlovací povinnost; dotazovací povinnost; poučovací povinnost soudu.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

DOBROVOLNÁ, Eva. Ochrana ve zvláštních případech. In: LAVICKÝ, Petr et al. Moderní civilní proces. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 231–241. ISBN 978-80-210-7601-3.

HORA, Václav. Československé civilní právo procesní. I.–III. díl. Praha: Wolters Kluwer, 2010, 988 s. ISBN 978-80-7357-540-3.

JAUERNIG, Othmar. Juristische Kurz-Lehrbücher. 29. Auflage. München: C. H. Beck, 2007, 327 s. ISBN 978-3-406-55713-2.

JIRSA, Jaromír. Perspektivy českého civilního procesu. Právní rozhledy, Praha: C. H. Beck, 2008, roč. 16, č. 12, s. 427–434.

LAVICKÝ, Petr. § 5. Poučovací povinnost. In: LAVICKÝ, Petr et al. Občanský soudní řád (§ 1 až 250 l). Řízení sporné. Praktický komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, s. 12–24. ISBN 978-80-7478-986-1.

LAVICKÝ, Petr. Ministr Pelikán zřídil novou komisi pro rekodifikaci procesního práva. In: JAKEŠOVÁ, Dana. Ministr Pelikán zřídil novou komisi pro rekodifikaci procesního práva. epravo.cz [online]. epravo.cz, © 1999–2016, [cit. 20. 3. 2017]. Dostupné z: http://tablet.epravo.cz/5-2016/z-praxe-ministr-pelikan-zridil-novou-komisi-pro-rekodifikaci-procesniho-prava/

LEIPOLD, Dieter. § 139 Materielle Prozessleitung. In: STEIN, Friedrich, Martin JONAS und Bearbeiter. Kommentar zur Zivilprozessordnung. 22. Auflage. Tübingen: Mohr Siebeck, 2005, s. 237–276. ISBN 3-15-147817-7.

MACUR, Josef. Povinnost pravdivosti a její legislativní úprava v civilním soudním řádu. Právní rozhledy, Praha: C. H. Beck, 1999, roč. 7, č. 4, s. 172–176.

MACUR, Josef. Soudcovská vysvětlovací povinnost v civilním řízení. Soudce, Praha: Soudcovská unie ČR, 2000, roč. 2, č. 9, s. 10–14.

MACUR, Josef. Postmodernismus a zjišťování skutkového stavu v civilním soudním řízení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001, 220 s. ISBN 80-210-2539-5.

NOWAK, Erwin. Richterliche Aufklärungspflicht und Befangenheit. Bochum: Universitätsverlag Brockmeyer, 1991, 115 s. ISBN 3-88339-867-5.

RECHBERGER, Walter H. a Daphne-Ariane SIMOTTA. Grundriss des österreichischen Zivilprozessrechts. Erkenntnisverfahren. 7. ergänzte Auflage. Wien: Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 2009, 754 s. ISBN 978-3-214-15747-0.

SCHUMACHER, Hubertus. Richterliche Anleitungspflichten. Wien: Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 2000, 86 s. ISBN 3-214-06243-3.

SCHRAGEL, Walter. § 178. In: FASCHING, Hans W. a Andreas KONECNY. Kommentar zur den Zivilprozessgesetzen. Wien: Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 2003, s. 842–846. ISBN 3-214-04399-4.

STÜRNER, Rolf. Die richterliche Aufklärung im Zivilprozess. Tübigen: Mohr, 1982, 103 s. ISBN 3-16-6445530-7.

WAGNER, Claus. § 139 Materielle Prozessleitung. In: KRÜGER, Wolfgang, Thomas RAUSCHER und Bearbeiter. Münchener Kommentarzur Zivilprozessordnung mit Gerichtsverfassungsgesetz und Nebengesetzen. Band 1. §§ 1–354. München: C.H. Beck, 2013. ISBN 978-3-406-61031-8.

WÖSTMANN, Heinz. § 139 Materielle Prozessleitung. In: SAENGER, Ingo. Zivilprozessordnung. Handkommentar. 6. Auflage. Baden-Baden: Nomos, 2015, § 139 Rn. 1–11. ISBN 978-3-8329-7997-3.

https://doi.org/10.5817/CPVP2017-2-6