Zavádzanie trestnej zodpovednosti za zneužívanie finančného trhu

Jozef Záhora

Abstrakt

Zneužívanie finančného trhu môže prekračovať hranice a narúša integritu finančných trhov, ktoré sú v Európskej únii stále viac integrované. Manipulácia s významnými referenčnými hodnotami alebo pokus o ňu môže mať vážny vplyv na dôveru trhu a mohla by viesť k významným stratám pre investorov a k narušeniam reálnej ekonomiky. Z toho dôvodu je dôležité, aby sa prijali všetky nevyhnutné kroky s cieľom predísť takejto manipulácii a umožniť príslušným orgánom ukladanie sankcií. Autor predstavuje nedávne legislatívne opatrenia v tejto oblasti v Európskej únii. Cieľom týchto opatrení je zvýšiť dôveru investorov a integritu trhu, a to tým, že sa osobám, ktoré majú dôverné informácie, zakáže obchodovať so súvisiacimi finančnými nástrojmi, a že sa zakáže manipulácia s trhmi prostredníctvom postupov, ako sú šírenie nepravdivých informácií alebo neoverených správ a uskutočňovanie obchodov, ktoré zaručujú ceny na neprirodzenej úrovni.

Bibliografická citace

ZÁHORA, Jozef. Zavádzanie trestnej zodpovednosti za zneužívanie finančného trhu. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2017, č. 2, s. 209-218. [cit. 2020-08-12]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7050

Klíčová slova

Zneužívanie trhu; finančné nástroje; obchodovanie s využitím dôverných informácií; neoprávnené zverejňovanie dôverných informácií; trestné sankcie; trestná zodpovednosť právnických osôb.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

DOLENSKÝ, A. Novelizace trestního zákona 1991. Bulletin advokacie, 1992, č. 1, s. 9.

HERCZEG, J. Trestní postih zneužívání postavení v obchodním styku. Trestněprávní revue, 12/2006, s. 361.

IVOR, J., P. POLÁK a J. ZÁHORA. Trestné právo hmotné I. všeobecná časť. Bratislava: Wolters Kluver, 2016.

LOJSCHOVÁ, A. Kapitálový trh na Slovensku. Biatec, roč. 24, 2/2016, s. 14.

ŠÁMAL, P. Aktuální otázky a judikatura k trestnému činu zneužívání informací v obchodním styku. Bulletin advokacie, č. 1-2/2008, s. 17.

ŠÁMAL, P. et al. Trestní zákoník II. § 140 až 421. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012.

TARDIVO, G., S. BRESCIANI a F. FABRIS. Internal Dealing and Insider Trading: Focus
on Financial Market Discipline in Italy Empirical Research Findings. Journal of Financial Management
& Analysis, Jan, 2011, vol. 24, no. 1, s. 24.

WARREN, M. G. The Regulation Of Insider Trading In The European Community. Washington
& Lee Law Revue, No. 3/1991, s. 1037.

https://doi.org/10.5817/CPVP2017-2-2