Trestní odpovědnost při hospodaření s veřejným majetkem a výkon pravomoci úřední osoby

František Púry, Martin Richter

Abstrakt

Příspěvek se zabývá trestní odpovědností za nikoli řádné hospodaření s majetkem státu nebo územních samosprávných celků osobami, které jsou v postavení úřední osoby. Zejména s poukazem na situaci v obecní samosprávě se autoři snaží odlišit případy, v nichž se má uplatnit trestní odpovědnost jen za majetkový trestný čin, a případy, kde jde vedle toho nebo jen samostatně o trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby. Své úvahy ilustrují i některými rozhodnutími Nejvyššího soudu.

Bibliografická citace

PÚRY, František a Martin RICHTER. Trestní odpovědnost při hospodaření s veřejným majetkem a výkon pravomoci úřední osoby. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2017, č. 2, s. 195-207. [cit. 2020-08-12]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7049

Klíčová slova

Úřední osoba; zneužití pravomoci úřední osoby; trestný čin; hospodaření s majetkem; veřejný majetek; obec; územní samosprávný celek; výkon územní samosprávy.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

ONDRUŠ, R. Pracovníci veřejné správy a státních orgánů a postavení veřejného činitele. Trestní právo, 2000, č. 4.

PÚRY, F. a M. RICHTER. Trestní odpovědnost v územní samosprávě. Komentovaná soudní rozhodnutí. Praha: C. H. Beck, 2017, 200 s. ISBN 978-80-7400-662-3.

ŠÁMAL, P. et al. Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012.

ŽĎÁRSKÝ, Z. Trestní odpovědnost úřední osoby - téma vskutku aktuální. Státní zastupitelství, 2013, č. 5, s. 43.

https://doi.org/10.5817/CPVP2017-2-1