Jmenování vysokoškolským profesorem – správněprávní a ústavněprávní otázky

Martin Kopecký

Abstrakt

Profesor je vědecko-pedagogickým titulem, který získá v podmínkách České republiky uchazeč po úspěšném absolvování řízení na vysoké škole a po jmenování prezidentem republiky. Zatímco řízení ke jmenování profesorem je projevem samosprávné působnosti vysoké školy, pouze vysoká škola, která je k tomu akreditována, je oprávněna vést takové jmenovací řízení pro stanovený obor, pravomoc jmenovat vysokoškolského profesora je zákonem o vysokých školách svěřena prezidentu republiky, který rozhoduje o návrhu vědecké rady veřejné vysoké školy na jmenování určitého kandidáta profesorem. Návrh je prezidentu republiky přitom podáván prostřednictvím ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterému zákon svěřuje pravomoc vrátit ve stanovených případech vědecké radě vysoké školy návrh na jmenování profesorem. Článek rozebírá nejen zákonnou úpravu řízení o jmenování profesorem a zákonná pravidla o jmenování, ale i ústavněprávní otázky s tím spojené, tedy zejména roli prezidenta republiky a dalších správních orgánů při jmenování profesorem. Článek se věnuje aktuální judikatuře ve správním soudnictví týkající se případů osob, které sice byly navrženy vědeckou radou vysoké školy na jmenování profesorem, ale které prezident republiky odmítl jmenovat.

Bibliografická citace

KOPECKÝ, Martin. Jmenování vysokoškolským profesorem – správněprávní a ústavněprávní otázky. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2017, č. 3, s. 421–435. [cit. 2020-08-06]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6860

Klíčová slova

Vysoká škola; profesor; prezident republiky; správní orgán.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

HERC, Tomáš. In: RYCHETSKÝ, Pavel a kolektiv. Ústava České republiky. Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 633.

PAVLÍČEK, Václav. In: PAVLÍČEK, Václav a kolektiv. Ústavní právo a státověda. II. díl. Ústavní právo České republiky. Praha: Leges, 2011, s. 828–830.

SLÁDEČEK, Vladimír. Obecné správní právo. 3. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2013, s. 278.

STAŠA, Josef. In: HENDRYCH, Dušan a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vyd. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 137.

VYHNÁNEK, Ladislav. In: BAHÝĽOVÁ, Lenka a kolektiv. Ústava České republiky. Komentář. Praha: Linde, 2010, s. 780.

WEYR, František. Československé ústavní právo. Praha: Melantrich, 1937.

https://doi.org/10.5817/CPVP2017-3-4