Odmítnutí pravomoci soudů ve věcech občanských a obchodních: americké a kontinentální řešení

Roč.16,č.4(2008)

Abstrakt
Tento článek pojednává o koncepcích odmítnutí pravomoci soudů v soukromoprávních věcech v Evropských společenstvích a v USA, a to ve světle návrhu Haagské úmluvy o pravomoci a cizích soudních rozhodnutích. Nejprve je obecně popsán institut litispendence a pojetí litispendence v nařízení Brusel I. Poté je nastíněna koncepce doktríny forum non-conveniens podle judikatury federálních soudů USA. Následně jsou zhodnocena pozitiva a negativa obou doktrín a představen návrh kompromisu odmítnutí pravomoci v multilaterální Haagské úmluvě. V závěru je konstatováno, že ani jedna koncepce není ideální a že haagský kompromis, který spojuje pozitiva obou přístupů, by měl být i přes neúspěch při vyjednávání úmluvy dále využit.

Stránky:
378–385
Metriky

263

Views

150

PDF views