Právní reflexe pojmu informační společnosti

Radim Polčák

Abstrakt

Vyjdeme-li ze skutečnosti, že unikátní funkcí informace je organizovat systémy, tj. čelit vzrůstu jejich entropie, docházíme k závěru, že předpokladem organizované společnosti je její informovanost. Informační infrastruktura tedy v tomto smyslu slouží jako technické zázemí využitelné k šíření organizujících informací. Kvalita této infrastruktury a jejího obsahu pak nutně určuje i míru efektivity organizačních mechanismů.
Přístupů ke struktuře pojmu informační společnosti je nespočet. Pro potřeby tohoto textu přistoupíme k pojmu informační společnosti ze dvou perspektiv, a to kvantitativní a kvalitativní. Kvantitativní vymezení ji pojímá jako společenství, v němž je technicky umožněna bezproblémová a neomezená tvorba, distribuce a výměna informací. Je to tedy společenství, jehož jednotliví členové jsou spojeni informačními kanály, které jim umožňují volně komunikovat4. Obdobně jsou pak jednotlivci spojeni i s autoritami, typicky s orgány veřejné moci5, a mohou tak bez prodlení a bez omezení přijímat autoritativní (regulující) informace nebo se účastnit legitimačních procesů.

Bibliografická citace

POLČÁK, Radim. Právní reflexe pojmu informační společnosti. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2008, č. 4, s. 350-358. [cit. 2020-11-30]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6847

Plný Text: