Náhradné materstvo a materská dovolenka

Jozef Greguš

Abstrakt

Autor sa v predkladanom článku zaoberá problematikou náhradného materstva. V úvode svojho článku vystihuje podstatu náhradného materstva a poukazuje na jeho formy. Následne charakterizuje podmienky nároku na materskú dovolenku a materské, pričom plynule prechádza do analýzy relevantnej judikatúry Súdneho dvora Európskej únie a slovenských súdov. V závere článku autor sumarizuje zozbierané poznatky vyplývajúce z príslušnej judikatúry a s poukazom na vybrané pracovnoprávne a sociálnoprávne aspekty náhradného materstva odôvodňuje prijatie legislatívnych opatrení, ktoré by upravili vybrané právne aspekty náhradného materstva.

Bibliografická citace

GREGUŠ, Jozef. Náhradné materstvo a materská dovolenka. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2017, č. 1, s. 163-177. [cit. 2019-08-21]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6664

Klíčová slova

Náhradné materstvo; materská dovolenka; materské; rozhodovacia činnosť Súdneho dvora Európskej únie.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

BARANCOVÁ, H. Pracovný čas – dovolenka a materská dovolenka v judikatúre Súdneho dvora EÚ a v práve Slovenskej republiky. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015, s. 37. ISBN 978-80-7380-576-0.

BARANCOVÁ, H. Práva zamestnancov v Európskej únie. 1. vyd. Praha: Leges, 2016, s. 365. ISBN 978-80-7502-117-5.

BARANCOVÁ, H. Nové technológie v pracovnom práve a ochrana zamestnanca (možnosti a riziká). Praha: Leges, 2016, s. 74. ISBN 978-80-7502-176-2.

BARANCOVÁ, H., SCHRONK, R. Pracovné právo. 1. vyd. Bratislava: Sprint 2, 2016, s. 399. ISBN 978-80-89710-26-3.

BLACK, H.C. Blackov právny slovník. 2 zväzok. Preklad: Balaš. Praha: Victoria publishing, 1993, s. 1318.

BUREŠOVÁ, K. Surogátní mateřství a jeho (nejen) právní aspekty. Právní rozhledy, Praha: C. H. Beck, roč. 24, 6/2016, s. 200.

DILONGOVÁ, Ľ. Pracovné podmienky žien a matiek v kontexte judikatúry Súdneho dvora EÚ. Praha: Leges, 2014, 60 s. ISBN 978-80-7502-054-3.

ERDŐSOVÁ, A. Náhradné materstvo; právne a eticky, alebo nakoľko platí: mater semper certa est, pater incertus. Justičná revue, 12/2014, roč. 66, s. 1474.

HADERKA, J. Surogační mateřství. Právny obzor, 1986, č. 10.917.

KRIPPEL, M. Príklady zo sociálneho poistenia. 1. vyd. Praha: Leges, 2014, 92 s. ISBN 978-80-7502-042-0.

KRIŽAN, V., MORAVČÍKOVÁ, M. Sloboda jednotlivca a svet práce. Praha: Leges, 2014, s. 192. ISBN 978-80-7502-067-3.

LACKO, M. Sociálnopoisťovacie právne vzťahy. Praha: Leges, 2015, s. 77. ISBN 978-80-7502-107-6.

LACKO, M. Ochranná funkcia sociálneho zabezpečenia. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2013, 87 s. ISBN 978-80-8082-750-2.

LACKO, M., OLŠOVSKÁ, A. Materská a rodičovská dovolenka v SR. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Pracovní právo 2015, Slaďování pracovního a rodinného života. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 286 s. ISBN 978-80-210-8121-5.

LACKO, M. Slovak Social Security Law. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010, 47 s. ISBN 978-80-7380-259-2.

ZEMANDLOVÁ, A. Součastnost a budoucnost právní regulace surogátního mateřství u nás. Dny práva 2012. 6. ročník mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2013. ISBN 978-80-210-6319-8.

https://doi.org/10.5817/CPVP2017-1-12